Πιστοποίηση & Αδειοδότηση Ανελκυστήρων

Το Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων ΧΑΡ. ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε., αναλαμβάνει την προετοιμασία και την πιστοποίηση του ανελκυστήρα ή του αναβατορίου σας, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, σε συνεργασία πάντα με τους κορυφαίους ανεξάρτητους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση του ανελκυστήρα είναι μια σημαντική εξέταση που αφορά τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματική τήρηση όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των επιβατών και του συντηρητή.

Η εξέταση και η έκδοση πιστοποίησης αφορά όλους τους ανελκυστήρες, νέους και παλιούς, εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, δημόσια κτίρια, βιομηχανικούς χώρους και εμπορικά καταστήματα.

Εργασίες πιστοποίησης που αναλαμβάνουμε: 

 • Πιστοποίηση Παλαιού Ανελκυστήρα
 • Πιστοποίηση Νέου Ανελκυστήρα
 • Ανανέωση Πιστοποιητικού Ανελκυστήρα
 • Εργασίες Επιδιόρθωσης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις οποιουδήποτε Φορέα
 • Μετά την εγκατάσταση του νέου ανελκυστήρα, ορίζεται ραντεβού με έναν από τους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης για τον απαραίτητο έλεγχο προτού αυτός τεθεί σε λειτουργία.
 • Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, παρακολουθούμε την καταλληλότητα της λειτουργίας του ανελκυστήρα για να διασφαλίσουμε την συμμόρφωσή του προς όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται από την αναφερόμενη νομοθεσία.
 • Ο Διαπιστευμένος Φορέας εκδίδει το αναγκαίο Πιστοποιητικό.
 • Στη συνέχεια, παραδίδουμε στον πελάτη τον πλήρως ενημερωμένο τεχνικό φάκελο του ανελκυστήρα. Αυτός ο φάκελος περιλαμβάνει το Πιστοποιητικό του Φορέα, καθώς και τα Μηχανολογικά/Ηλεκτρολογικά Σχέδια, τις Μελέτες, την Οικοδομική Άδεια και άλλα σχετικά δικαιολογητικά.
 • Συγχρόνως, αποστέλλουμε τον Τεχνικό Φάκελο στον αρμόδιο δήμο, καθώς και τις αναγκαίες δηλώσεις για την ανάθεση/ανάληψη συντήρησης ανελκυστήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να επιτραπεί η λειτουργία του ανελκυστήρα.
 • Ο ανελκυστήρας καταχωρείται στα μητρώα του δήμου και λαμβάνει την Άδεια Λειτουργίας, η οποία ανανεώνεται περιοδικά. Για την ανανέωση αυτής της άδειας, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα, το οποίο εκδίδεται από τους αρμόδιους φορείς μετά από επανελεγχο.

Κατά τακτικά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη φύση του κτιρίου και τη συχνότητα χρήσης του ανελκυστήρα, απαιτείται επανεξέταση και ανανέωση της πιστοποίησης λειτουργίας του ανελκυστήρα.

 • Σας ενημερώνουμε εγκαίρως για την επικείμενη λήξη της ισχύουσας πιστοποίησης του ανελκυστήρα σας.
 • Κατόπιν συνεννόησης μεταξύ μας, ορίζουμε ένα ραντεβού με έναν από τους Διαπιστευμένους Φορείς Πιστοποίησης, ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος επανεξέτασης του ανελκυστήρα σας.
 • Ο Φορέας ελέγχει την κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού του ανελκυστήρα σας και καταγράφει τις ενέργειες αναβάθμισης που απαιτούνται, ώστε να πληρούνται όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται από την αντίστοιχη νομοθεσία.
 • Εάν ο ανελκυστήρας δεν πληροί όλες τις προδιαγραφές της νομοθεσίας, ο Φορέας εκδίδει σχετική αναφορά με τα σημεία που πρέπει να αναβαθμιστούν αμέσως, προκειμένου η χρήση του να παραμένει ασφαλής για τους χρήστες.
 • Μετά την αποκατάσταση των παρατηρήσεων του Φορέα, αυτός προχωρά στην Ανανέωση της Πιστοποίησης σας.
 • Αποστέλλουμε ένα αντίγραφο της Ανανεωμένης Πιστοποίησης σας στον αρμόδιο Δήμο και ενημερώνουμε το φάκελο του ανελκυστήρα σας, που ως εταιρεία διατηρούμε στα αρχεία μας, ώστε να σας ενημερώσουμε ξανά στο μέλλον για την ανάγκη επανεξέτασης.

Γιατί να μας επιλέξετε;

 • Ολοκληρωμένη Σύνταξη Φακέλου – Μελέτης
 • Δωρεάν Εκτίμηση Κόστους από Μηχανολόγο Μηχανικό
 • Ανταγωνιστικές Τιμές

Διαβάστε όλες τις συχνές ερωτήσεις που αφορούν τον ανελκυστήρα σας!

Βάση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 95/16 ΕΚ και των προτύπων ΕΝ 81.20 & 81.50 που εναρμονίστηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το ΦΕΚ 2604Β/2008, όλοι οι νέοι ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι από Ανεξάρτητο και Εγκεκριμένο Φορέα Ελέγχου.

Οι υφιστάμενοι παλαιότεροι ανελκυστήρες οφείλουν να ελεγχθούν/πιστοποιηθούν από Οργανισμό Ελέγχου και να προσαρμοστούν στα μέτρα εκσυγχρονισμού, βάσει ΦΕΚ.

Όλοι οι πιστοποιημένοι ανελκυστήρες,, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 5 χρόνια αναλόγως τη χρήση τους.